مطالعات و طراحی

طراحی و مهندسی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل در مراحل امکانسنجی ، توجیه فنی و اقتصادی ، تهیه ی نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرحها

برنامه ریزی ساخت و نظارت بر اجرا

مديريت اجرايي پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي، پيمانکاري ونظارت بر اجراي کليه عمليات ساختماني و تاسيساتي، تهیه مستندات فنی دوره ی ساخت و تحویل

برنامه ریزی و طراحی تجهیزات پزشکی

مطالعات و نیازسنجی تجهیزات پزشکی برای پروژه های بیمارستانی و بهداشتی درمانی و توسعه ی فضاهای درمانی موجود ، سفارش تجهیزات و تهیه مستندات زمان بهره برداری

مقاوم سازی

بررسی آسیب پذیری ، مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ،  ارائه طرح اجرایی و نظارت بر اجرا