چارت سازمانی

بهره گیری از ساختار ماتریسی در پروژه های بزرگ لازمه ی  پاسخگویی فنی و حقوقی در پروژه است و مهندسین مشاور شورا علاوه بر بخشهای تحصصی در شرکت ، برای هر پروژه ساختار جداگانه ای از ارتباطات فرابخشی ایجاد میکند .

سازماندهی پروژه

همزمان با شروع پروژه و معرفی مدیر پروژه ، کارشناسان بخشهای فنی که به پروژه تخصیص یافته اند، ساختار متفاوتی تشکیل میدهند که در راس آن مدیر پروژه قرار دارد .