_

درباره ما

ما که هستیم؟

مهندسین مشاور شورا از سال 1360 فعالیت های خود را در زمینه برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر پروژه های دولتی و عمومی آغاز نمود .در طول 4 دهه فعالیت در نظام ساخت و ساز در نقش مهندس مشاور و تکمیل بیش از 300 پروژه و با تمرکز بر بناهای درمانی و بهداشتی ، ورزشی ، اداری ، صنعتی ، نظامی ، آموزشی و مسکونی دارای صلاحیت پایه ی یک برای تخصص معماری و شهرسازی و پایه یک در تخصص سازه و پایه ی یک در تخصص مدیریت طرح می باشد .

تولید اطمینان ماموریت ماست

ماموریت ما در انجام فرایندهای برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر اجرا ، ایجاد اطمینان برای کارفرمایان است .

اطمینان از انجام پروژه در قالب آخرین استانداردها و کنترل هزینه های اجرایی به نحوی که بهترین نتیجه در عملکرد را فراهم آورد .

کارفرمایان پروژه های بزرگ بهداشتی درمانی ، آموزشی و تجاری بدلیل بودجه ی بالای مورد نیاز و لزوم مستندسازی دقیق در امر برنامه ریزی فنی و اقتصادی و نیاز به پاسخگویی در برابر نظام سلسله مراتبی ساخت و ساز مهمترین خدمتی که از مهندسین مشاور انتظار دارند ، ایجاد اطمینان از هماهنگی کلیه دیسیپلینهای مهندسی و اقتصادی و قانونی است.
این انتظار شکل دهنده ی هویت اصلی و ماموریت مهندسین مشاور است تا با ایجاد هماهنگی در تخصصهای حرفه ای مورد نیاز آنچه مورد نیاز کارفرما و بهره بردار نهایی پروژه است فراهم نماید.

_

پروژه های ما

کاری که ما انجام می دهیم؟

260پروژه
342500مدیریت طرح
4096095مترمربع نظارت بر اجرا
3937272مترمربع طراحی
_

 شایستگی ها

2
8

شایستگی های تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

پایه 1 در تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی

پایه 2 در تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ،  بهداشتی و درمانی

پایه 1 در تخصص ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی

پایه  1 در تخصص سازه

پایه 1 در خدمات مدیریت طرح ساختمانهای آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی

رضایت مشتریان در قالب تقدیرنامه های رسمی

کارفرمایان مهندسین مشاور شورا عمدتا سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها هستند که با توجه به سیستم ارزیابی خود ، پس از پایان پروژه اقدام به صدور تقدیرنامه یا فرم ارزیابی می نمایند .